Regulamin serwisu

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. System - system internetowy edytorseo.pl
 3. Artykuł - treść tworzona w Systemie
 4. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
 5. Panel – zabezpieczona część Systemu, do której Użytkownik otrzymuje prywatny dostęp po założeniu konta (Rejestracja)

REGULAMIN

 1. System jest własnością firmy Seo Solutions, NIP 5472108546.
 2. System służy do tworzenia treści tekstowych z użyciem dostępnej bazy słów, zwrotów, zdań i szablonów.
 3. System został tak zbudowany, by minimalizować powtarzalność tekstów, jednak nie daje gwarancji na unikalność tekstów.
 4. Dostępna baza słów, zwrtów, zdań w Systemie może zawierać błędy (ortograficzne, stylistyczne i literówki).
 5. Korzystanie z funkcjonalności Systemu możliwe jest po załadowaniu konta odpowiednimi środkami. Przy użyciu tej funkcjonalności Użytkownik może zakupić wirtualną walutę. Wpłata stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 6. Użytkownik do 14 dni od zakupu wirtualnej waluty ma możliwość dokonania zwrotu, o ile zakupiona wirtualna waluta nie została ruszona (wykorzystana choćby w najmniejszej części).
 7. Użytkownik ma prawo pełnego wykorzystania utworzonych Artykułów.
 8. System nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie Artykułów przez Użytkowników.
 9. System nie bierze odpowiedzialności za osiągnięte efekty jakości Artykułów.
 10. System nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie edytora, zobowiązuje się jednak do możliwie szybkiego naprawienia zgłoszonej usterki.
 11. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu mogą być reklamowane za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres seosolutions@i4a.pl
 12. System nie wykorzystuje w żaden sposób Artykułów tworzonych przez Użytkownika
 13. System zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu
 14. System nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej
 15. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie, aby zamknąć swoje konto należy wysłać zgłoszenie na adres seosolutions@i4a.pl.
 16. Użytkownik może zostać usunięty z Systemu w przypadku łamania regulaminu. System zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Systemu bez podania przyczyny.
 17. Rejestrując się w Systemie Użytkownik akceptuje Regulamin.
 18. System zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24-11-2020
EdytorSEO.pl - Copyright 2018-2023